KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

 • wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych lub nabytych prac B+R,
 • uruchomienie na podstawie nowej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,
 • wykorzystanie nowej technologii poprzez stworzenie bazy technologicznej, która będzie następnie wykorzystywana do produkcji towarów lub świadczenia usług.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

15 lutego 2018 - 24 maja 2018 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

550 mln PLN, w tym:

 • 55 mln dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
 • 495 mln dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

BENEFICJENCI:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

Poziom dofinansowania w kredycie technologicznym zgodny jest z mapą pomocy regionalnej – to oznacza, że jego wysokość uzależniona jest od regionu, w którym będzie realizowany projekt oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Na mapie został zaznaczony poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Średnie przedsiębiorstwa + 10%.

Małe i mikro-przedsiębiorstwa + 20%.

Osobny poziom dofinansowania obowiązuje przy wydatkach związanych z wykonaniem studiów, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych przez zewnętrznych doradców – do 50%.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY:

Warunkiem otrzymania kredytu technologicznego jest wykazanie przez przedsiębiorstwo zdolności pokrycia kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 25% kosztów kwalifikowalnych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

Zgodnie z art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z  późn. zm.). w skład kosztów kwalifikowalnych wchodzą:

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
  • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
  • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
  • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
  • cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
  • sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
  • w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
 7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Wartość wydatków nr 1 i 6 nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu i ponosić wydatki lub podjąć jakiekolwiek zobowiązania niosące z sobą skutki finansowe w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. 

Fiszka: POIR 3.2.2 Kredyt technologiczny

Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2018.

Harmonogram naborów na rok 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, 15.01.2018