KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

 • Konkurs zakończony

 

 TYPY PROJEKTÓW MOGĄCE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

BENEFICJENCI:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

 • 350 mln PLN, w tym:

- 35 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,

- 315 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

Poziom dofinansowania w kredycie technologicznym zgodny jest z mapą pomocy regionalnej – to oznacza, że jego wysokość uzależniona jest od regionu, w którym będzie realizowany projekt oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Na mapie został zaznaczony poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Średnie przedsiębiorstwa + 10%.

Małe i mikro-przedsiębiorstwa + 20%.

Dodatkowe informacje

 • Wnioskodawca może przygotować i złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Każdy wniosek powinien dotyczyć pojedynczej inwestycji technologicznej. Nie jest możliwe dzielenie jednej inwestycji technologicznej na odrębne wnioski o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie w formie premii technologicznej stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze oraz pomoc związana z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.
 • Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę kwalifikowalności kosztów w ramach POIR, tj. 31 grudnia 2023 r.
 • Realizacja projektu (w tym dokonywanie zakupów towarów i usług) musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.
 • Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.
 • Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego.
 • Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte:

- wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,

- wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych,

- koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części. W niniejszym konkursie w ramach wydatków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy (zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części), kwalifikowalne są również wydatki na zakup usług i materiałów budowlanych w celu przebudowy i adaptacji (budynków, budowli lub ich części) do celów inwestycji technologicznej;

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;

8. Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

 

 • Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 - 7.
 • Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

 

Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram naborów na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.